Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   |   Wymiana opon w MZK
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów
Przetargi i oferty
ZP/W/1/2022 sukcesywne dostawy oleju napędowego do kontenerowej stacji paliw Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. oraz EKONYSA Spółka z o.o.

Postępowanie jest prowadzone na Platformie Zakupowej.

Link do postępowania i wszystkich dokumentów: https://platformazakupowa.pl/transakcja/690256
Opublikował: ŁP|SK
2022-11-15 13:40:48
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup serwera wraz z urządzeniem magazynującym energie UPS i peryferiami

1 - Zaproszenie do złożenia oferty z opisem przedmiotu zamówienia (UWAGA! wpłynęły pytania od Oferentów - zał. nr 3, 4 i 5, zmiany zapisów w OPZ)
2 - Formularz ofertowy
3 - Pytanie do postępowania i odpowiedź Zamawiającego (17.10.2022)
4 - Pytanie do postępowania i odpowiedź Zamawiającego (17.10.2022, godz. 16:26)
5 - Pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego (21.10.2022, godz. 8:01)
6 - Pytanie do postępowania i odpowiedź Zamawiającego (21.10.2022, godz. 14:31)
7 - Informacja z otwarcia ofert (26.10.2022, godz. 12:37)
8 - Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (07.11.2022)

UWAGA! Do Zamawiającego wpłynęły pytania (załącznik nr 3, 4, 5, 6). Zamawiający, w związku ze zmianami w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zmienia termin składania ofert.

Termin składania ofert: 26.10.2022 (godz. 11:00)
Otwarcie ofert: 26.10.2022 (godz. 11:05)
Opublikował: ŁP
2022-10-11 13:56:33
Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz ze sporządzeniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Jednocześnie informujemy, że Spółka nie jest zobowiązana ustawowo do badania Sprawozdania Finansowego, ponieważ nie spełnia dwóch z trzech warunków wymienionych w art. 64  ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

Oferty na adres Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 59, 48-303 Nysa - Sekretariat należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022” w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kryteriami oceny ofert będą: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego.

Badanie Sprawozdania Finansowego za rok 2022 r. ma zostać przeprowadzone w siedzibie Spółki.
Częstotliwość spotkań z biegłym zgodna z harmonogramem ustalonym przez strony.
Spółka wyłącza możliwości zlecenia badania podwykonawcom. Wybór biegłego rewidenta nastąpi na spotkaniu rady nadzorczej.

Załącznik:
1. Ogłoszenie o wyborze oferty (14.11.2022)
Opublikował: BD
2022-09-30 11:21:16
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
"Zakup autobusu używanego na rzecz MZK w Nysie sp. z o.o."

Postępowanie sektorowe poniżej progu unijnego.

Załączniki:

1 - FORMULARZ OFERTOWY
2 - WZÓR UMOWY
3 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
4 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (06.09.2022)
5 - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO ETAPU WYBORU OFERTY (08.09.2022)
Opublikował: ŁP
2022-08-30 12:25:50
MZK w Nysie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pt. "Dokonanie bieżącej analizy Strefy Płatnego Parkowania w Nysie w zakresie oceny możliwości wprowadzenia rozwiązań powodujących zwiększenie ilości miejsc postojowych na drogach usytuowanych w jej obrębie"

Załączniki:

1 - ZAPYTANIE OFERTOWE
2 - WZÓR UMOWY
3 - FORMULARZ OFERTOWY
4 - WYKAZ PARKOMATÓW
5 - MAPA STREFY
6 - MAPA STREFY W WERSJI INTERAKTYWNEJ
7 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (25.08.2022)
8 - INFORMACJA Z WYBORU OFERTY (30.08.2022)
Opublikował: ŁP
2022-08-12 13:32:12
Opublikował: ŁP
2022-06-24 13:56:56
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2023